Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

GİRİŞ

Kenaroğlu Avukatlık Bürosu ("KENAROĞLU"), faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki yasal düzenlemelere, kurumsal kodlara, iş ahlakına ve etik kurallara bağlı bir hukuk bürosudur. Bu metinde geçen "KENAROĞLU" ("biz" veya "bizi/bize" veya "bizim") ifadesi KENAROĞLU Avukatlık Bürosu'nun ortaklarını ifade edecek şekilde kullanılmaktadır.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait her türlü bilgi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") kararları (bundan böyle hepsi birlikte "Türk Veri Koruma Mevzuatı" olarak anılacaktır.) kişisel veri olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla, web sitemizi ziyaretiniz sırasında ziyaretçi, çalışan veya müvekkil adayı sıfatıyla bizimle iletişim kuran gerçek kişilere ("Bireyler") ait kişisel veriler Türk Veri Koruma Mevzuatı uyarınca işlenmeli ve korunmalıdır. 

KENAROĞLU olarak, Bireylere ilişkin tüm kişisel verileri Türk Veri Koruma Mevzuatı'na uygun olarak işlemeyi, bu verilerin güvenliğini sağlamayı ve bunlara saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz. Bireylerin kişisel verilerini, varsa aramızdaki sözleşmenin yürütümü, insan kaynakları ve müvekkil yönetimi amacıyla nasıl işleyeceğimizi anlayabilmeleri için bu veri gizliliği bildirimini, kendileriyle paylaşıyor ve bize ait çevrimiçi platformda yayımlıyoruz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YASAL OLARAK İŞLENMESİ

Bireylerin kişisel verileri, hem KENAROĞLU ile aralarındaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. maddesinin 2. fıkrasının c) bendi uyarınca ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlardan biri olarak düzenlenmiştir.) sebebiyle, hem de KENAROĞLU'nun meşru menfaatleri (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. maddesinin 2. fıkrasının f) bendi uyarınca ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlardan biri olarak düzenlenmiştir.) doğrultusunda işlenir. Buradaki meşru menfaati daha iyi izah etmek gerekirse, KENAROĞLU'nun web sitesi üzerinden kendisine yapılan iş başvurularında ve bu uğurda gönderilen öz geçmişlerde yer alan kişisel verileri işe alım süreçlerini yürütmek maksadıyla işlemesi, KENAROĞLU'nun meşru menfaatidir. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMACI 

Kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işliyoruz: 

  1. İşe Alım ve Aday Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
  2. Eğitim Planlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
  3. İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  4. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
  5. Müvekkil İlişkileri Yönetimi.
TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ

Yukarıdaki amaçlar için Bireylerin web sitemiz üzerinden bizimle paylaştığı adı, soyadı, unvanı, e-posta adresi, ikametgah adresi, T.C. kimlik numarası, akademik geçmişleri ve geçmiş iş deneyimleri ile iletişim bilgilerinden oluşan genel nitelikli kişisel verilerini toplamaktayız. 

KİŞİSEL VERİ KAYNAKLARI

Yukarı belirtilen kişisel verileri, KENAROĞLU ile doğrudan Bireylerden toplarız. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE AKTARILIYOR ?

Aramızdaki sözleşmesel ilişkinin yönetimiyle ilgili olarak veya meşru menfaatimiz uyarınca herhangi bir zamanda kişisel verileri, bir hizmet ve gizlilik sözleşmesi ile hizmet aldığımız ve bizim adımıza veri işleyen bir hizmet sağlayıcımız ile paylaşabiliriz. Topladığımız kişisel verileri, veri işleyenlerimiz haricindeki üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz. 

Bireylerin kişisel verileri; KENAROĞLU'nun faaliyetlerini etkin biçimde yürütmek için kullandığı yerel ve global, finans, sözleşme ve müvekkil yönetimi, web sitesi ve e-posta barındırma servislerine yönelik veri işleme sistemlerinde, güvenli bir şekilde işlenmekte ve saklanmaktadır. 

KENAROĞLU olarak, kişisel verisi işlenen tüm Bireylerden, Türk Veri Koruma Mevzuatına uygun şekilde, eğer gerekli ise, verilerinin KENAROĞLU'na ait yurt içi ve yurtdışında bulunan veri kayıt sistemleri üzerinde işlenilmesi için açık rızalarını alıyor, ve her durumda KENAROĞLU sistemleri kullanılarak yapılacak her türlü veri işleme faaliyeti için Bireylerin, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde aydınlatılmasını sağlıyoruz. Siz değerli ziyaretçimizin aydınlatılmasını da işbu aydınlatma metni vesilesiyle sağlıyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ

Bireylerin kişisel verilerini, eğer varsa KENAROĞLU aralarındaki sözleşme yürürlükte olduğu veya KENAROĞLU'nun meşru menfaati sürdüğü sürece işliyor ve muhafaza ediyoruz. Ayrıca KENAROĞLU ile Bireyler arasındaki sözleşmenin sona ermesinden itibaren, Bireylere ait kişisel verileri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda belirlenen zamanaşımı sürelerine uygun şekilde, kendi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda 10 (on) sene saklamaya devam ediyoruz. Ek olarak bir iş başvurusu nedeniyle tarafımıza iletilen özgeçmişleri, aksi ilgili kişi tarafından tarafımıza iletilmediği sürece, daha sonra açılacak bir pozisyon için değerlendirmek üzere 2 (iki) sene muhafaza ediyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENDE TUTULMASI

Bireylerin kişisel verilerinin güvende tutulması bizim önceliğimizdir. Kişisel veriler, tarafımızdan veya dikkatle seçilmiş, bir hizmet ve gizlilik sözleşmesiyle bize veri işleyen sıfatıyla hizmet veren hizmet sağlayıcılarımız tarafından güvenli bir şekilde saklanır.  Kişisel verilerin, kaybı ve istismarının yanı sıra, yetkisiz erişim veya ifşaya karşı güvende tutmak için oldukça sıkı güvenlik önlemlerinin uygulanmasını sağlarız. Güvenlik anlamında aldığımız teknik ve idari tedbirlerin, Türk Veri Koruma Mevzuatı uyarınca alınması gerektiği belirtilen tedbirleri karşılamasına özen gösteririz. 

BİREYLERİN VERİ KORUMA HAKLARI

Türk Veri Koruma Mevzuatı uyarınca Bireyler, herhangi bir zamanda KENAROĞLU'na başvurarak kendileriyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

HERHANGİ BİR SORUNUZ OLMASI DURUMUNDA

Verileri işleme şeklimizden memnun değilseniz, veya anlamadığınız bir konuda bilgi almak ya da soru sormak istiyorsanız, herhangi bir zamanda Veri Koruma Görevlisiyle irtibata geçebilirsiniz. 

E-posta: kvkk@kenaroglu.av.tr 

Bireylerin, yukarıda belirtilen adresler ve telefon üzerinden bize başvuru yaptıktan sonra Veri Koruma Mevzuatı'nda öngörülen süre ve şekilde bir yanıt alamamaları halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na şikayette bulunma hakları bulunmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu | Adres: Nasuh Akar Mahallesi, Ziyabey Caddesi, 1407. Sokak, No:4, 06520, Çankaya/Ankara | Tel: 0312 216 50 00